Jenis-jenis Tauhid
Tauhid adalah mengesakan Allah dengan beribadah kepadaNya semata-mata. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Allah swt berfirman yang bermaksud,  "Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu." (Adz-Dzaariyaat: 56)

Maksudnya, agar manusia dan jin mengesakan Allah dalam beribadah dan mengkhususkan kepadaNya dalam berdoa.

Tauhid berdasarkan Al-Quranul Karim ada tiga macam:

1. TAUHID RUBUBIYAH

Iaitu pengakuan bahawa sesungguhnya Allah adalah Tuhan dan Maha Pencipta. Orang-orang kafirpun mengakui macam tauhid ini. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Allah swt berfirman yang bermaksud,
 "Dan sungguh, jika Kamu bertanya hepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka', nescaya mereka menjawab,'Allah'." (Az-Zukhruf: 87)

Berbeza dengan orang-orang komunis, mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian, mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah.

2. TAUHID ULUHIYAH

Iaitu mengesakan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Seperti berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, tawaf, menyembelih binatang korban, bernazar dan berbagai ibadah lainnya.

Tauhid yang semacam inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan ia pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul mereka, sejak Nabi Nuh alihissalam hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Dalam banyak suratnya, Al-Quranul Karim sering memberikan anjuran soal tauhid uluhiyah ini. Di antaranya, agar setiap muslim berdoa dan meminta hajat khusus kepada Allah semata-mata.

Dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah berfirman yang bermaksud,
"Hanya Kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah Kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah: 5)

Maksudnya, khusus kepadaMu (ya Allah) kami beribadah, hanya kepadaMu semata kami berdoa dan kami sama sekali tidak memohon pertolongan kepada selainMu.

Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah, mengambil hukum dari Al-Quran, dan tunduk berhukum kepada syariat Allah. Semua itu terangkum dalam firman Allah yang bermaksud,
"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku maka sembahlah Aku." (Thaha: 14)

3. TAUHID ASMA' WA SHIFAT
 
Iaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim dan hadis shahih tentang sifat-sifat Allah yang berasal dari penyifatan Allah atas ZatNya atau penyifatan Rasulullah Sallahu alihi Wassalam.

Beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut harus secara benar, tanpa ta'wil (penafsiran), tahrif (penyimpangan), takyif (visualisasi, penggambaran), ta'thil (pembatalan, penafian), tamtsil (penyerupaan), tafwidh (penyerahan, seperti yang banyak difahami oleh manusia) .

Misalnya tentang sifat al-istiwa ' (bersemayam di atas), an-nuzul (turun), al-yad (tangan), al-maji' (kedatangan) dan sifat-sifat lainnya, kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Al-istiwa' misalnya, menurut keterangan para tabi'in sebagaimana yang ada dalam Shahih Bukhari bererti al-'uluw wal irtifa' (tinggi dan berada di atas) sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allah berfirman yang bermaksud,
"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syuura: 11)

Maksud beriman kepada sifat-sifat Allah secara benar adalah dengan tanpa hal-hal berikut ini:

1. Tahrif (penyimpangan): Memalingkan dan menyimpangkan zhahir-nya (makna yang jelas tertangkap) ayat dan hadis-hadis shahih pada makna lain yang batil dan salah. Seperti istawa (bersemayam di tempat yang tinggi) diertikan istaula (menguasai).

2. Ta'thil (pembatalan, penafian): Mengingkari sifat-sifat Allah dan menafikannya. Seperti Allah berada di atas langit, sebahagian kelompok yang sesat mengatakan bahawa Allah berada di setiap tempat.

3. Takyif (visualisasi, penggambaran): Menvisualisasikan sifat-sifat Allah. Misalnya dengan menggambarkan bahawa bersemayamnya Allah di atas 'Arsy itu begini dan begini. Bersemayamnya Allah di atas 'Arsy tidak serupa dengan bersemayamnya para makhluk, dan tak seorang pun yang mengetahui gambarannya kecuali Allah semata.

4. Tamtsil (penyerupaan): Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhlukNya. Kerana itu kita tidak boleh mengatakan, "Allah turun ke langit, sebagaimana turun kami ini". Hadis tentang nuzul-nya Allah (turunnya Allah) ada dalam riwayat Imam Muslim.

Sebahagian orang menisbatkan tasybih (penyerupaan) nuzul ini kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah bohong besar. Kami tidak menemukan keterangan tersebut dalam kitab-kitab beliau, justeru sebaliknya, yang kami temukan adalah pendapat beliau yang menafikan tamtsil dan tasybih.

5. Tafwidh (penyerahan): Menurut ulama salaf, tafwidh hanya pada al-kaif (hal, keadaan) tidak pada maknanya. Al-Istiwa' misalnya bererti al-'uluw (ketinggian), yang tak seorang pun mengetahui bagaimana dan seberapa ketinggian tersebut kecuali hanya Allah.

6. Tafwidh (penyerahan): Menurut Mufawwidhah (orang-orang yang menganut fahaman tafwidh) adalah dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Ummu Salamah, Rabi'ah guru besar Imam Malik dan Imam Malik sendiri. Mereka semua sependapat bahawa, "Istiwa' (bersemayam di atas) itu jelas pengertian-nya, bagaimana cara/keadaannya itu tidak diketahui, iman kepadanya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah."

Maksudnya bertanya tentang bagaimana cara/keadaan istiwa'. Kerana sang penanya bertanya kepada imam Malik, "Bagaimana Tuhan kita bersemayam?" Lalu Imam Malik menjawab bahawa bertanya tentangnya adalah bid'ah (tentang cara/keadaan bersemayam). Juga kerana Imam Malik berlihat kepada si penanya, "Al-Istiwa' (bersemayam di atas) itu jelas pengertiannya, bagaimana kemudian dia berkata, 'Bertanya tentangnya adalah bid'ah? Ini tentu tidak!"

MAKNA LAA ILAAHA ILALLAH (TIADA TUHAN YANG BERHAK DISEMBAH MELAINKAN ALLAH)
 
Kalimat laa ilaaha illallah ini mengandung makna penafian (peniadaan) sesembahan selain Allah dan menetapkannya untuk Allah semata.

1. Allah swt berfirman yang bermaksud:
"Maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah." (Muhammad: 19)

Mengetahui makna laa ilaaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun yang lainnya.

2. Nabi bersabda yang bermaksud:
"Barangsiapa mengucaphan laa ilaaha illallah dengan Keikhlasan hati, pasti ia masuk Syurga." (HR. Ahmad, hadis shahih)

Orang yang ikhlas ialah yang memahami laa ilaaha illallah, mengamalkannya, dan menyeru kepadanya sebelum menyeru kepada yang lainnya. Sebab kalimat ini mengandungi tauhid (pengesaan Allah), yang kerananya Allah menciptakan alam semesta ini.

3. Rasulullah SAW menyeru bapa saudaranya Abu Talib ketika menjelang ajal,
"Wahai bapa saudaraku, katakanlah, 'Laa ilaaha illallah' (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), seuntai kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah, maka ia (Abu Talib) enggan mengucapkan laa ilaaha illallah." (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama 13 tahun, beliau mengajak (menyeru) bangsa Arab: "Katakanlah, 'Laa ilaaha illallah' (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), maka mereka menjawab: 'Hanya satu tuhan, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini?' Demikian itu, kerana bangsa Arab memahami makna kalimat ini. Sesungguhnya barangsiapa mengucapkannya, nescaya ia tidak menyembah selain Allah. Maka mereka meninggalkannya dan tidak mengucapkannya. Allah swt berfirman kepada mereka yang bermaksud:
"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, 'Laa ilaaha illallah (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah)', mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang penyair gila? 'Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya)'." (Ash-Shaffat: 35-37)

Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah' (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya (dirampas/diambil)." (HR. Muslim)

Makna hadis tersebut, bahawasanya mengucapkan syahadat mewajibkan ia mengkufuri dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa (memohon) kepada mayat, dan lain-lainnya.

Ironisnya, sebahagian orang-orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan-lisan mereka, tetapi mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada selain Allah.

5. Laa ilaaha illallah adalah asas tauhid dan Islam, pedoman yang sempurna bagi kehidupan. Ia akan terealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah untuk Allah. Demikian itu, apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadaNya, dan menjadikan syari'atNya sebagai hukum, bukan yang lainnya.

6. Ibnu Rajab berkata: "Al-Ilaah (Tuhan) ialah Zat yang ditaati dan tidak dimaksiati, dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, pengharapan, tawakkal, meminta, dan berdoa (memohon) kepadaNya. Ini semua tidak selayaknya (diberikan) kecuali untuk Allah. Maka barangsiapa menyekutukan makhluk di dalam sesuatu perkara ini, yang ia merupakan kekhususan-kekhususan Allah, maka hal itu akan merosakkan kemurnian ucapan laa ilaaha illallah dan mengandungi penghambaan diri terhadap makhluk tersebut sebatas perbuatannya itu.

7. Sesungguhnya kalimat "Laa ilaaha illallah" itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya, bila ia tidak membatalkannya dengan suatu kesyirikan, sebagaimana hadas dapat membatalkan wuduk seseorang.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Barangsiapa yang akhir ucapannya laa ilaaha illallah, pasti ia masuk Syurga." (HR. Hakim, hadis hasan)

MAKNA "MUHAMMAD RASULULLAH"

Beriman bahawasanya Muhammad SAW sebagai utusan Allah, adalah membenarkan apa yang dikhabarkannya, mentaati apa yang diperintahkannya, dan meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan darinya, serta kita menyembah Allah dengan apa yang disyariatkannya.

1. Syaikh Abul Hasan An-Nadwy herkata dalam buku "An-Nubuwwah" sebagai berikut, "Para nabi, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah (keyakinan) terhadap Allah. Meluruskan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mengajak memurnikan agama ini untuk Allah dan hanya beribadah kepada Allah semata. Sesungguhnya Dia (Allah) Zat yang memberikan manafaat. Yang mendatangkan mudharat. Yang berhak menerima ibadah, doa, penyandaran diri (iltija') dan sembelihan. Dahulu, dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung dan orang-orang shalih yang dikultuskan, baik yang masih hidup mahupun yang sudah mati.

2. Allah swt berfirman kepada Rasulullah SAW yang bermaksud:
"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman'." (Al-A'raaf: 188)

Dan Nabi SAW bersabda yang bermaksud,
"Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji (menyanjung) diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam (Isa). Sesungguhnya aku adalah hamba –Allah– maka Katakanlah: 'Hamba Allah dan RasulNya'." (HR. Al-Bukhari)

Makna "Al-Itharuu-an" ialah berlebih-lebihan dalam memuji (menyanjung). Kita tidak menyembah kepada Muhammad, sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa Ibnu Maryam, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan Rasulullah Sallahu alihi Wassalam mengajarkan kepada kita untuk mengatakan: "Muhammad hamba Allah dan RasulNya."

3. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul adalah berupa ketaatan kepadaNya, yang diekspresikan dalam bentuk berdoa (memohon) kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainNya, meskipun ia seorang rasul atau wali yang dekat (di sisi Allah).

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah." (HR. At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan shahih)

Dan apabila Rasulullah SAW dirundung dukacita, maka beliau membaca yang bermaksud:
"Wahai Zat yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhlukNya, dengan rahmatMu aku memohon pertolongan." (HR At-Tirmizi, hadis hasan)

Semoga Allah merahmati penyair yang berkata, "Ya Allah, aku memintaMu untuk menghilangkan kesusahan kami. Dan kesusahan ini, tiada yang boleh menghapusnya kecuali Engkau, ya Allah."

MAKNA "IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA NASTA'IIN"

"KepadaMu Kami menyembah dan KepadaMu Kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah: 5)

Maksudnya, kami mengkhususkan kepada diriMu dalam beribadah, berdoa dan memohon pertolongan.

1. Para ulama dan pakar di dalam bidang bahasa Arab mengatakan, didahulukannya maf'ul bih (objek) " Iyyaaka " atas fi'il (kata kerja) " na'budu wa Nasta'in " dimaksudkan agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut dikhususkan hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainNya.

2. Ayat Al-Quran ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik dalam shalat mahupun di luarnya. Ayat ini merupakan ikhtisar dan intisari surat Al-Fatihah, yang merupakan ikhtisar dan intisari Al-Quran secara keseluruhan.

3. Ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah ibadah dalam erti yang luas, termasuk di dalamnya shalat, nazar, menyembelih haiwan korban, juga doa. Kerana Rasulullah Sallahu alihi Wassalam bersabda yang bermaksud:

"Doa adalah ibadah." (HR At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan shahih)

Sebagaimana shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada rasul atau wali, demikian pula halnya dengan doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah swt semata. Allah swt berfirman yang bermaksud,
"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun denganNya." (Al-Jin: 20)

4. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,
"Doa yang dibaca oleh Nabi Dzin Nun (Yunus) ketika berada dalam perut ikan adalah, 'Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.' Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya untuk (meminta) sesuatu apapun, kecuali Allah akan mengabulkan padanya." (Hadis shahih menurut Al-Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi)

MEMOHON PERTOLONGAN HANYA KEPADA ALLAH

Nabi Sallahu alihi Wassalam bersabda yang bermaksud,
"Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan Kepada Allah." (HR. At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan shahih)

1. Imam Nawawi dan Al-Haitami telah memberikan penjelasan terhadap makna hadis ini, secara ringkas penjelasan tersebut sebagai berikut, "Jika engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, baik urusan dunia mahupun akhirat maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang pun kuasa atasnya selain Allah. Seperti menyembuhkan penyakit, mencari rezeki dan petunjuk. Hal-hal tersebut merupakan perkara yang khusus Allah sendiri yang kuasa." Allah berfirman yang bermaksud:
"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri." (A1-An'am: 17)

2. Barangsiapa menginginkan hujjah (argumentasi/dalil) maka cukup baginya Al-Quran, barangsiapa menginginkan seorang penolong maka cukup baginya Allah, barangsiapa menginginkan seorang penasihat maka cukup baginya kematian. Barangsiapa merasa belum cukup dengan hal-hal tersebut maka cukup Neraka baginya. Allah swt berfirman yang bermaksud:
"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya?" (Az-Zumar: 36)

3. Syaikh Abdul Kadir Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani berkata, "Mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain-Nya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selainNya. Celakalah kamu, di mana kau letakkan mukamu kelak (ketika menghadap Allah di akhirat), jika kamu menentangNya di dunia, berpaling daripadaNya, menghadap (meminta dan menyembah) kepada makhlukNya serta menyekutukanNya. Engkau keluhkan keperluan-keperluanmu kepada mereka. Engkau bertawakkal (menggantungkan diri) kepada mereka. Singkirkanlah perantara-perantara antara dirimu dengan Allah. Kerana ketergantunganmu kepada perantara-perantara itu suatu kepandiran (kebodohan). Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Allah. Jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah, jangan bersama makhluk (maksudnya, bersama Allah dengan berdoa kepadaNya tanpa perantara melalui makhlukNya).

4. Memohon pertolongan yang disyariatkan Allah swt adalah dengan hanya memintanya kepada Allah swt agar Ia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang engkau hadapi.

Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik adalah dengan memintanya kepada selain Allah swt. Misalnya kepada para nabi dan wali yang telah meninggal atau kepada orang yang masih hidup tetapi mereka tidak hadir. Mereka itu tidak memiliki manfaat atau mudharat, tidak mendengar doa, dan kalau pun mereka mendengar tentu tak akan mengabulkan permohonan kita. Demikian seperti dikisahkan oleh Al-Quran tentang mereka.

Adapun meminta pertolongan kepada orang hidup yang hadir untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti membangunkan masjid, memenuhi keperluan atau lainnya maka hal itu dibolehkan. Berdasarkan firman Allah swt yang bermaksud,
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Al-Ma'idah: 2)

Dan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud,
"Allah swt (akan) memberikan pertolongan kepada hamba, selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya." (HR. Muslim)

Di antara contoh meminta pertolongan kepada orang hidup yang dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah swt yang bermaksud:
"... maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang dari musuhnya ...". (Al-Qashash: 15)

Juga firman Allah swt yang berkaitan dengan Zul Qarnain,
"... maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat) ...". (Al-Kahfi: 95)

Kiriman aku punya
karkunku@yahoo.com - 02.01.2004Hantar artikel ini kpd sahabat: 

Click Here!

Tangguhkan dahulu